Item Number : HC0116 AB hair clip


AB hair clip 2 3/4" long